=

KemRisk skapades i början av 1990-talet med fokus på att erbjuda ett pålitligt och lättillgängligt system för hantering av kemikalieinformation. En stor del av problembilden kretsade kring att digitalisera och strukturera kundernas befintliga data med hjälp av vårt kemikalieregister. Systemet vi utvecklade fick namnet “KemRisk” och senare fick det ge namn till hela bolaget.

Nu

Vartefter marknadens krav på mer direkt outsourcing ökat har dock KemRisk utvecklats vidare för att kunna möta upp dessa behov. Vår kompetens har blivit både bredare och mer djupgående. KemRisk av idag är en leverantör med stor spännvidd, kapabel att fungera som partner för såväl startups som börsbolag. Det som började som ett nischat IT-bolag med kemikompetens är idag ett konsultbolag med uppdrag på alla nivåer i den skandinaviska kemibranschen och med EU som aktionsradie.

Framtid

Efterfrågan på våra tjänster ökar ständigt, till stor del drivet av den allt mer omfattande lagstiftningen på EU-nivå. Handeln med kemiska produkter är dessutom fullt globaliserad vilket ställer stora krav på alla aktörer i kedjan att förstå sin roll och sitt ansvar vid t ex tillverkning, import och export. Vi kommer fortsätta växa med våra klienter och vi stannar aldrig upp, varje dag innebär lärande och utveckling för oss. Idag agerar vi över hela EU som stöd för våra skandinaviska kunder och deras partners. Vart den resan tar oss i nästa steg kan bara framtiden utvisa. Det enda vi egentligen vet säkert är att det kommer bli spännande…