Säkerhetsdatablad | KemRisk
Meny Logga in

Säkerhetsdatabladfå hjälp av nordens ledande experter

KemRisk är en av Nordens ledande experter på säkerhetsdatablad (SDB). En kombination av spetskompetens och avancerat systemstöd gör att vi kan kapa tid och kostnad utan att göra avkall på kvalitet. Är du på jakt efter en riktigt bra partner för att producera, modifiera och hantera säkerhetsdatablad kan du med gott samvete sluta leta nu. Vi kan det här.

Behöver du snabb hjälp?

Skicka en förfrågan till oss direkt.

nästa steg

Två modeller för SDB

Plan

Säkerhetsdatablad

KemRisk SDB

Säkerhetsdatablad Underhåll

SDB Underhåll

Nyproduktion

Vi producerar SDB från grunden baserat på underlag i form av befintligt SDB eller direkt från receptur.

Översättning

Att ta fram SDB för ett annat land är normalt mer än bara ren översättning, även andra anpassningar kan behövas. I övrigt följer processen det arbete som görs vid t ex nyproduktion. Vi kan översätta SDB för hela Europa, kontakta oss för en exakt förteckning över vilka språk och länder vi hanterar.

Uppdatering

När en produkt förändras kan klassificering komma att ändras. Vi går igenom befintligt SDB och justerar alla berörda avsnitt.

Kopiering

Ibland behövs flera fristående SDB för samma produkt, den kanske säljs under flera olika varunamn, t ex.

Ändring

Mindre ändringar av information i SDB som inte påverkar produktens klassificering.

Expressleverans

Vid behov kan olika nivåer av expressleverans aktiveras mot en tilläggsavgift.

Exponeringsscenarier

När behovet uppstår kan olika exponeringsscenarier infogas i SDB. Exakt procedur varierar från fall till fall.

Tilläggstjänster

Märkning av produkter enligt CLP, anmälan till KemI och GIC, publicering och distribution av SDB, rådgivning, byggvarudeklarationer, CPNP-registrering av kosmetika... Vår tjänsteportfölj vid sidan av direkt SDB-hantering breddas och förändras oavbrutet. De flesta tilläggen kan kombineras med såväl KemRisk SDB som SDB Underhåll.

Mitt KemRisk

Som kund hos KemRisk har du alltid tillgång till dina SDB via vår kundportal Mitt KemRisk.

Lagbevakning

KemRisk samlar in och sammanställer information från en mängd källor gällande förändringar i lagar och regleringar som kan påverka SDB. Det här är ett ständigt pågående arbete och en av förutsättningarna för att kunna garantera så felfria SDB som möjligt.

Kontinuerlig revision

Genom vår lagbevakning fångar vi regelbundet upp information som kan påverka våra klienters SDB. När misstanke finns om att så är fallet görs sökningar mot hela eller delar av vår databas av SDB och baserat på utfallet genomförs sedan revision av berörda SDB och nya versioner skickas till respektive kund. Processen är kontinuerlig och garanterar lagmässigt korrekta SDB vid varje given tidpunkt.

Case-by-case: KemRisk SDB

KemRisk SDB är grunden för det vi gör kring SDB. Vi hanterar alla tänkbara moment, ofta mot fast pris per dokument.

Säkerhetsdatablad gjort enkelt och effektivt.

Helhetslösning: SDB Underhåll

SDB Underhåll är vårt marknadsledande alternativ för outsourcing och drift av SDB. Lagbevakning kombinerat med en unik revisionsprocess säkrar att era SDB alltid innehåller korrekt information.

Alla standardmoment ingår mot en fast månadsavgift och kan kompletteras med olika tilläggstjänster efter behov. Söker ni en flexibel och komplett lösning som ändå erbjuder förutsägbara kostnader och skalbarhet är det här ett svårslaget alternativ.

FAQ

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad innehåller information om en kemisk produkt, dess farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för en säker hantering av produkten.

Säkerhetsdatabladen innehåller 16 avsnitt vars rubriker och ordningsföljd är fastslagna i Reach-förordningen inom ramen för EU-samarbetet. De ska utfärdas på aktuellt lands språk dvs när en kemisk produkt släpps i Sverige ska säkerhetsdatabladet vara skrivet på svenska.

Varför behövs säkerhetsdatablad?

En person som i sitt yrke använder kemiska produkter har laglig rätt att få information om produktens farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för en säker hantering. Företag som säljer kemiska produkter ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt.

Idag har dessutom säkerhetsdatablad blivit en viktig informationsbärare kring kemiska produkter och de används ibland t o m för att kunna visa för omvärlden att den aktuella produkten saknar risker.

Vid större upphandlingar ställs idag ofta krav på att uppdaterade säkerhetsdatablad ska finnas till hands tidigt i processen. Motivet är då att den köpande parten ska kunna göra en översiktlig, mer teknisk, bedömning av de produkter som eventuellt ska köpas in. Den här typen av krav kan även användas för att grovt gallra bland leverantörer, eftersom det krävs resurser och engagemang från den säljande parten för att kontinuerligt säkerställa att säkerhetsdatabladen är korrekta.

Vem är ansvarig för informationen i säkerhetsdatabladet?

I första hand ligger ansvaret för säkerhetsdatabladet och dess innehåll på tillverkare och importörer av kemiska produkter. I teorin ska de senare leden i en distributionskedja alltid erbjudas korrekt information från föregående aktör i kedjan. Normalt fungerar detta, men inte sällan uppstår tveksamheter och utdragna diskussioner mellan parterna.

Processerna kring säkerhetsdatablad kompliceras av att alla aktörer i en distributionskedja är ansvariga för att informationen som följer en produkt är korrekt utformad. Ofta innebär det i praktiken att de senare leden i kedjan rutinmässigt kan behöva kontrollera och anpassa säkerhetsdatabladen.

Typiskt exempel:
En importör av en kemisk produkt har svårt att förmå sin utländska leverantör att ta fram ett svenskspråkigt SDB, det kan finnas en rad orsaker till det. Det importerande svenska företaget bestämmer sig för att man ändå vill jobba med den utländska leverantören och försöka lösa frågan om svenskt SDB från sitt håll.
Det som då återstår är att på egen hand ta fram korrekta dokument på rätt språk utifrån exportörens befintliga säkerhetsdatablad. Antingen på egen hand eller med hjälp av tredje part. (Det är här vi på KemRisk och våra kollegor ofta kommer in i bilden.)

Hur jobbar KemRisk med översättningar av SDB?

Oavsett om vi gör ett SDB på svenska eller något annat språk bygger vi varje SDB från grunden baserat på det underlag vi har i form av befintliga SDB eller recept. En översättning av SDB hos KemRisk är därför mycket mer än bara en översättning, det är en komplett, ny version av aktuellt SDB på önskat språk. I dagsläget jobbar vi främst mot EU/EES, men vår geografiska räckvidd ökar stadigt.

Ibland uppstår frågor kring vårt val av fraser i ett SDB, vilket är helt naturligt. På KemRisk har vi under lång tid byggt upp ett eget frasbibliotek av hög kvalitet och det utgör en central del av värdet vi tillför våra kunders SDB. I de specialfall där maximal språklig överensstämmelse mellan t ex den svenska versionen och ett annat språk är avgörande, är det oftast mest rationellt att vi först tar fram en ny svensk version och därefter går vidare med översättningar baserat på våra fraser och anpassningar.

Till topp