=

Att anmäla giftinformation: UFI-koder och PCN-anmälan


Varför måste jag lämna giftinformation om kemiska produkter?

Kravet att lämna information om kemiska produkter till Giftinformationscentralen har funnits länge, men sedan 2021 är skarpare lagstiftning på plats och processen har förändrats i grunden. Insamlingen sker nu centralt på EU-nivå och därifrån sprids sedan informationen till berörda länder och myndigheter för att lösa akuta tillbud med kemiska produkter.


Vilka produkter berörs?

I korthet kan man säga att alla kemiska produkter som klassificeras som farliga ska förses med en så kallad UFI-kod och PCN-anmälas. Regelverket kring det här är omfattande men bygger till stor del på redan existerande lagstiftning.


Vem ska göra PCN-anmälan?

Grundregeln är att den som har bäst koll på produktens sammansättning ska göra PCN-anmälan, men exakt vilken roll i kedjan som har det ansvaret kan variera från fall till fall. Alla som sätter en kemisk produkt på en marknad har dock skyldighet att se till att PCN-anmälan är gjord.


När ska PCN-anmälan göras?

Du ska göra PCN-anmälan innan produkten släpps på marknaden första gången. Du behöver även göra en ny anmälan om produkten förändras utifrån vissa kriterier.


Hur går anmälan till?

Sedan januari 2021 ska all giftinformation lämnas direkt till ECHA genom deras webbverktyg. Det är en hel del uppgifter som måste komma på plats, inte minst behöver du veta exakt innehåll för produkten som ska anmälas.

PCN Anmälan

KemRisk hjälper dig framåt

Tröskeln för att komma igång med PCN-anmälan kan kännas avskräckande, men den behöver inte vara omöjlig att ta sig över. Med rätt vägledning och hjälp kan ditt arbete bli effektivare och du undviker att ramla i förutsägbara fallgropar.

Vi hjälper idag en bred uppsättning klienter med olika moment kring deras giftinformation. Vi är inblandade i hela processen, från analys och rådgivning till praktiska stegen för att faktiskt anmäla produkter till ECHA. Ofta resulterar arbetet även i att vi håller riktade utbildningar för berörd personal. Vi kan finnas där för dig också.

Förfrågan PCN-anmälan

    *Obligatoriska uppgifter

    *


    *