=

Vad är ett kemikaliehanteringssystem?

Ett kemikaliehanteringssystem är ett verktyg för att hålla en förteckning över de kemiska produkter du tillverkar eller använder i din verksamhet.

Systemet innehåller information om dina kemikalier och tillhörande säkerhetsdatablad. I ett kemikaliehanteringssytem har du då alla dina säkerhetsdatablad tillgängliga, organiserade och samlade på ett och samma ställe.

Varför behövs ett kemikaliehanteringssystem?

Rådande arbetsmiljölagstiftning säger att alla verksamheter måste hålla reda på vilka kemikalier som förekommer i verksamheten och förhålla sig till de lagar som gäller vid hantering och lagerhållning av kemikalier. Hur du uppfyller denna skyldighet väljer du själv, men ett kemikaliehanteringssystem gör uppgiften lättare.

Vad finns i ett kemikaliehanteringssystem?

I ett kemikaliehanteringssystem finns bland annat säkerhetsdatablad för dina produkter, information om klassificering och märkning, samt hur mycket och var dina produkter finns i din verksamhet.

Ur ett kemikaliehanteringssystem kan man även få fram vilka produkter som är extra farliga eller som innehåller ämnen som är upptagna på någon form av begränsningslista. Det gör det lätt att hålla koll på vilka produkter som kan behöva bytas ut mot mindre skadliga alternativ, det man i kemikaliebranschen kallar för substitution.

Vem ansvarar för att det finns ett kemikaliehanteringssystem?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en förteckning över alla kemikalier inom verksamheten finns. Arbetsgivaren är även skyldig att riskbedöma kemikalierna för att säkerställa att arbetsmiljön för de anställda håller en så hög säkerhetsnivå som möjligt.

Det är viktigt att involvera de anställda så att de vet var de kan hitta information om de kemikalier som används inom verksamheten.

Hur använder man ett kemikaliehanteringssystem?

I kemikaliehanteringssystemet förtecknar du vilka kemikalier du använder i din verksamhet och hur mycket. Detta är grunden till identifieringen av de kemiska riskkällorna som finns. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) ska du identifiera och förteckna kemiska riskkällor i din verksamhet, och utifrån dessa göra en så kallad riskbedömning (se nedan).

Vad är en riskbedömning?

En riskbedömning är en bedömning av hur stor risken är att skadas när man arbetar med en kemisk produkt, och används för att avgöra om och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska ske på ett säkert sätt.

Hur gör man en riskbedömning?

Vid en riskbedömning ska du förteckna de kemiska riskkällorna, identifiera faran med dem samt notera var och hur de används i verksamheten. Du ska även bedöma vilken risk som föreligger vid den hantering som förekommer, hur stor risken är att skadas, samt hur de eventuella riskerna kan minskas. När riskbedömningen är klar är det viktigt att följa upp åtgärderna som behöver vidtas och hela tiden se till att riskbedömningen hålls aktuell.

Vad innebär substitution?

För att minimera risker för hälsa och miljö, bör man regelbundet se över sina kemikalier. Kemikalier som är särskilt farliga bör i största möjligaste mån bytas ut mot mindre farliga alternativ. Detta kallas för substitution. Exempel på sådana särskilt farliga kemikalier är bland annat SVHC-ämnen, det vill säga ämnen som uppfyller kraven för förteckning på kandidatlistan enligt REACH. Sådana ämnen kan exempelvis vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller väldigt miljöfarliga. Man bör sträva efter att hitta alternativ till alla farliga kemikalier som förekommer inom verksamheten.

KemRisk är experter på kemikalieinformation.
All vår kunskap om säker kemikaliehantering har vi byggt in i vårt eget kemikaliehanteringssystem, Chemical Management.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp