=

Vad menas med märkning av kemiska produkter?

Märkning av kemiska produkter berör den specifika information som måste finnas på produktens etikett enligt CLP-förordningen. Kortfattat är det varningsrutan där det står vilka risker som produkten medför, hur man ska skydda sig mot dessa och vilka åtgärder man ska vidta om en olycka skulle ske.

I märkningen finns även varningssymboler, så kallade faropiktogram, som signalerar vilka risker som finns. Informationen är baserad på produktens säkerhetsdatablad och måste alltid stämma överens exakt med detta.

Vilket språk ska användas vid märkning av kemiska produkter?

Informationen på etiketten ska vara skriven på aktuellt lands språk. I Sverige måste märkningen vara på svenska.

Måste jag ha olika etiketter för varje språk vid märkning av kemiska produkter?

Man får lägga till märkning på flera språk på samma etikett förutsatt att texten är lättläst och tydlig. Märkningsuppgifterna måste då grupperas språkvis och övrig text på etiketten ska vara åtskild. Det är inte tillåtet att på bekostnad av läsbarhet, lägga till flera språk.

Varför behövs särskild märkning av kemiska produkter?

Märkningen på etiketten finns där för dig som använder produkten så att du ska veta vad produkten innehåller, vilka risker som finns med den, hur du ska skydda dig mot dem och vart du ska vända dig vid olycksfall.

När behöver en kemisk produkt varningsmärkning?

Om produkten är klassificerad som farlig måste produkten ha en formaliserad varningsmärkning. Oklassificerade produkter som innehåller farliga ämnen över en viss gräns kan ibland också behöva märkning enligt CLP, exempelvis om de endast är avsedda för yrkesmässigt bruk eller om de innehåller allergiframkallande ämnen, även i låga halter.

Min kemiska produkt är ofarlig, behöver jag ändå märka den?

Om produkten inte är klassificerad som farlig och inte omfattas av någon kompletterande faroinformation, krävs oftast ingen märkning enligt CLP. Däremot kan produkten omfattas av andra regelverk enligt vilka produkten måste märkas.

Hur vet jag vilken information som måste stå på etiketten för en kemisk produkt?

En tumregel är att produktens märkning måste överensstämma med produktens säkerhetsdatablad. Märkningsuppgifter består av bland annat faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivelser. Beroende på vilket användningsområde produkten är avsedd för, kan andra märkningsuppgifter också krävas. Exempel på produkter som kräver ytterligare märkning är rengöringsmedel, bekämpningsmedel och färger. Läs mer om säkerhetsdatablad här.

Finns det regler för vad man inte får skriva på etiketten för en kemisk produkt?

Ja, det finns det. Det får inte finnas påståenden som är motstridiga mot produktens klassificering. Om märkningsuppgifterna anger att produkten är miljöfarlig, får man inte använda termer som “miljövänlig” eller “snäll mot miljön” och dylikt.

Måste jag märka alla kemiska produkter, oavsett vem jag säljer dem till?

Ja. Men beroende på vem mottagaren är kan det krävas olika mycket eller olika sorters märkning. Största skillnaderna kommer av om produkten är avsedd för konsument eller inte.

Jag har satt på en etikett på min kartong, måste jag även märka alla innerförpackningar för min kemiska produkt?

Ja, samma märkningsuppgifter måste finnas på alla lager av förpackningar. Om produkten säljs i väldigt små förpackningar finns det dock undantag man kan tillämpa om det finns ont om plats att sätta etiketten på.

Måste faropiktogrammen på en kemisk produkt vara röda i kanterna? Funkar det inte med svart-vitt?

Faropiktogrammen måste ha en röd ram och det är inte tillåtet av använda sig av svartvita piktogram. Dock är det inte definierat vilken exakt röd nyans man ska ha, utan detta är upp till den som märker att avgöra. Det man ska tänka på är att piktogrammen ska framträda tydligt mot etikettens bakgrund. Tänk också på att piktogrammets bakgrund innanför den röda ramen, alltid måste vara vit och figuren i mitten svart. Det är alltså inte tillåtet att invertera färgerna.

Kan jag använda samma etikett till en kemisk produkt i olika förpackningsstorlekar?

Det beror på hur mycket de olika volymerna varierar. Det finns bestämmelser kring etikettmått och hur stora piktogrammen minst måste vara i förhållande till kollits kapacitet. Detta betyder att man exempelvis inte kan använda den minsta förpackningsstorlekens etikett till den största, såvida inte den minsta varianten uppfyller kraven för vad som krävs för den största storleken.

Förpackningen på min kemiska produkt är väldigt liten. Vad gör jag om märkningsuppgifterna inte får plats?

För vissa klassificeringar är det tillåtet med reducerade märkningsuppgifter. Detta innebär att man får utesluta viss information, dock gäller detta inte alla klassificeringar.

Ett sätt att få plats med informationen är utvikbara etiketter eller fastbundna märkningslappar. Man kan också utnyttja ytterförpackningens yta för att få plats med alla uppgifter, men då finns bestämmelser kring vad som måste stå på innerförpackningen.

Får jag ha märkningsinformation om en kemisk produkt på en lös bipacksedel?

Nej, det ska alltid finnas märkning enligt CLP fastsatt på förpackningen.

Vilken teckenstorlek måste jag använda vid märkning av en kemisk produkt?

Det finns ingen exakt teckenstorlek bestämd i regelverket. Leverantören ska avgöra vilken storlek som krävs för att texten ska vara läsbar.

Behöver jag ha kännbar varningsmärkning på förpackningen?

Om din produkt har en viss klassificering och dessutom säljs till allmänheten ska produkten förses med kännbar, eller så kallad “taktil”, varningsmärkning.

De klassificeringar som omfattas är t. ex. frätande på hud och ögon, fara vid aspiration och akut toxicitet.

När måste jag sätta en UFI-kod på förpackningen?

En UFI-kod ska sättas på förpackningen efter det att en anmälan om giftinformation, en så kallad PCN-anmälan, skickats in till giftinformationscentralen via ECHA Submission Portal. Läs mer om UFI-koden här.

På KemRisk kan vi märkning av kemiska produkter.
Vi kan hjälpa dig vidare.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp