=

Vad måste jag tänka på när jag importerar kemiska produkter?

Vid import av kemiska produkter likställs du med tillverkare inom EU. Detta innebär att det är du som är skyldig att se till att produkten uppfyller regelverken på samma sätt som om du själv hade tillverkat den.

Vad räknas som import när det gäller kemiska produkter?

Med import avses införsel av produkter från ett land utanför EU/EES till länder på den inre marknaden, dvs länder inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Övrig införsel mellan EU/EES-länder räknas som distribution.

Spelar det någon roll vilket land jag importerar kemiska produkter från?

All import från land utanför EU/EES likställs med samma skyldigheter. Om du däremot för in produkter från land inom EU/EES finns det andra regelverk att ta hänsyn till.

Vad måste jag göra när jag importerar en kemisk produkt?

Du som importör måste se till så din produkt och de kemiska ämnena är anmälda och registrerade på rätt sätt.

Du ska klassificera och märka din produkt enligt CLP-förordningen, samt tillhandahålla säkerhetsdatablad på rätt språk. Du måste även se till att förpacka produkten på rätt sätt.

Vart måste jag anmäla min kemiska produkt?

Klassificerings- och märkningsregistret
Som importör ska du anmäla farliga ämnen till ECHA:s klassificerings- och märkningsregister oavsett mängd. Detta gäller ämnen som sådana och ämnen som ingår i blandningar i sådan koncentration att de bidrar till blandningens klassificering.

Reach-registrering
Om du importerar ämnen och ämnen i blandningar i mängder om minst 1 ton per år måste du även registrera dessa ämnen hos ECHA. Detta gäller oavsett om ämnet är klassificerat som farligt eller ej. Om du importerar farliga ämnen i mängder om minst 10 ton måste du även se till att det finns exponeringsscenarier för dina ämnen.

Produktregistret
Om du importerar anmälningspliktiga produkter till Sverige måste du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Om mängden dessutom överstiger 100 kg ska du även registrera produkten i produktregistret.
Tänk även på att liknande regler finns i andra länder.

GIC
Du ska även skicka information om din produkt till Giftinformationscentralen för att de ska få kännedom om de farliga egenskaperna i händelse av nödsituation.
Läs mer här.

När måste jag anmäla vid import av kemiska produkter?

Anmälan till ECHA:s klassificerings- och märkningsregister måste göras senast en månad efter att ämnet släppts ut på marknaden.

Registreringen till ECHA ska du göra innan du släpper ut ämnet på marknaden, och detta gäller även anmälan till Giftinformationscentralen.

Får jag importera och sälja vilken kemisk produkt som helst?

Nej. Det finns vissa ämnen och blandningar som omfattas av begränsningar. Detta betyder att de i vissa fall kan vara helt eller delvis förbjudna att sälja och använda. Dessa begränsningar införs av Europeiska kemikaliemyndigheten och ämnena och blandningarna är listade i bilaga XVII till Reachförordningen.

Det finns även ämnen som har särskilt farliga egenskaper att de kräver tillstånd för att få släppas ut på marknaden.

Jag importerar kemiska produkter från Storbritannien. Vad händer efter BREXIT?

När Storbritannien inte längre är en medlemsstat i EU eller EES, likställs införsel av kemiska produkter från Storbritannien med import. Som importör är du då skyldig att följa de regelverk som gäller för import.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp