=

Vad är produktregistret?

Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in i Sverige samt hur de används.

Vad säger lagen om produktregistret?

Lagen säger att du som tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska göra en verksamhetsanmälan och sedan anmäla dina kemiska produkter till produktregistret om mängden per år överstiger 100 kg.

Lagen gäller dig som gör något av följande:

  • Du yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer.
  • I eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare.
  • Du gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare.
  • Du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel.
  • Du anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Hur vet jag om jag måste anmäla mina produkter till produktregistret?

Om din produkt har ett tullnummer som finns med på tullnummerlistan (bilaga till Förordning 2008:245 om kemiska produkter och biotekniska organismer) så är din produkt en anmälningspliktig produkt och ska då anmälas om den årliga tillverkade/införda mängden är minst 100 kg. Detta gäller även dig som byter namn på produkter du köpt av svenska tillverkare.

När måste jag anmäla till produktregistret?

Verksamhetsanmäla måste du göra senast den dag du startar din verksamhet. Produktanmäla ska du göra så fort du börjar tillverka eller importera produkten, men absolut senast 28 februari året efter.

Hur anmäler jag till produktregistret?

Anmälan görs via Kemikalieinspektionens e-portal. En fördel med e-anmälan är att du kan ge någon annan än dig själv behörighet att logga in för att registrera produkter åt dig.

Vad händer när jag anmäler produkter till produktregistret?

När du har registrerat dina produkter ska du i början på varje nästkommande år redovisa hur mycket du har tillverkat eller fört in av respektive produkt under föregående kalenderår. Detta gör du via Kemikalieinspektionens e-portal.

Vi har missat att anmäla till produktregistret i tid, vad händer?

Om man endast missat att redovisa mängd för redan registrerade produkter riskerar man böter. Är det andra året i rad så blir böterna högre. Har man missat att anmäla/registrera en produkt helt kan det leda till böter eller åtal.

Vad innebär det att strunta i att anmäla till produktregistret?

Om man helt missat eller struntat i att verksamhetsanmäla eller registrera sina anmälningspliktiga kemiska produkter så leder det i de flesta fall till åtal som kan resultera i böter. Storleken på böterna beror på hur många produkter man missat att anmäla samt hur stora volymer det rör sig om.

Jag har slutat sälja en produkt som är anmäld till produktregistret, vad gör jag?

Har din produkt utgått från ditt sortiment och du har slutat att tillverka eller importera den, ska du avanmäla din produkt. Det gör man via Kemikalieinspektionens e-portal.

Jag importerar/tillverkar en sammansatt produkt där endast en delkomponent ska anmälas enligt reglerna om produktregistret för kemiska produkter. Vad gäller då?

Alla delkomponenter som omfattas av reglerna kring  produktregistret ska anmälas och det oavsett om de ingår i t ex ett servicekit eller annan sammansatt vara. Det intressanta här är den årliga import-/tillverkningsvolymen av delkomponenten, det är den som ska anmälas till Kemikalieinspektionen.

Vilken information behöver jag för att kunna göra en korrekt anmälan till produktregistret?

Du behöver bland annat veta produktens tullnummer (även kallad varukod, tariffnummer, tulltaxekod etc.), redogöra kort för produktens tilltänkta användningsområde och vilken bransch den är avsedd för. Du behöver dessutom ha information om produktens klassificering (enligt CLP) och formulering.

Min tillverkare vill inte säga vad produkten innehåller. Hur gör jag för att anmäla den till produktregistret?

Det är tyvärr inte ovanligt att det saknas tillräckligt med information om produktens innehåll för att kunna göra en komplett anmälan. Ofta beror det på en osäkerhet hos leverantören kring att sprida information om sin produkts receptur.

Lösningen är att leverantören själv fyller i komplett information om produktens sammansättning direkt i Kemikalieinspektionens e-portal. Kemikalieinspektionen kallar detta för att leverantören rapporterar sammansättningen som “Produkt-i-produkt” (PiP). Informationen hanteras då konfidentiellt och endast internt hos Kemikalieinspektionen. Leverantören får ett så kallat “A-nummer” för den registrerade produkten som kan lämnas vidare och som du som kund kan hänvisa till i din egen rapportering till produktregistret.

För mer information om hur PiP-registrering går till se Kemikalieinspektionens faktablad här. Mer information om sekretessen i Produktregistret finns här.

Kostar det något att anmäla till produktregistret?

Ja, men avgiften beror på hur många och hur mycket produkter du har, och träder i kraft om den totala mängden av dina anmälningspliktiga kemikalier är mer än 1000 kg.

Den så kallade kemikalieavgiften består av två delar:
Registeravgift 
Mängdavgift.

Avgifterna är årliga avgifter som består av 600 kr/produkt plus 12 kr/ton produkt. Båda dessa har dock ett maxtak på 70 000 kr per år, vilket innebär att man maximalt kommer behöva betala 140 000 kr.

Om jag licenstillverkat en produkt till min kund, vem ska då anmäla till produktregistret?

Om du licenstillverkat en produkt till en kund faller anmälningsplikten på din kund under förutsättning att ni inte avtalat annat er emellan. Beställaren av en licenstillverkad produkt anses som tillverkare även fast tillverkningen fysiskt sker i en licenstillverkares fabrik.

Vi är enbart distributörer av de produkter vi importerar till Sverige, är det inte vår leverantör som ska anmäla produkterna till Produktregistret då?

Då ni som importör för in produkter till Sverige faller anmälningsplikten på er, inte på er leverantör. Ni tar in produkterna över gränsen in till Sverige.

Vi köper bara från svenska leverantörer, då ska väl våra leverantörer anmäla produkterna till produktregistret?

Ja, om ni köper från en svensk leverantör och enbart distribuerar eller säljer produkten vidare, oförändrad (inte byter namn på eller packar om den). Då faller anmälningsplikten på er leverantör.

När har jag skyldighet att anmäla produkter till produktregistret?

Checklista anmälningsskyldighet – i dessa fall faller anmälningsplikt på er

  • Tillverkare (oavsett om det sker genom licenstillverkare)
  • Importör (ni tar hem produkter från tredjepartsland, utanför EU/EES till Sverige)
  • Införsel (ni för in produkter från annat EU land till Sverige)
  • Namnbyte (ni sätter eget varumärke på produkter som kommer från svensk leverantör)

Jag köper produkten “Klister X” från Tyskland och den heter fortfarande så när jag för den över gränsen till mitt lager i Sverige. Sedan döper jag om den och säljer den som “Lim Y” i Sverige. Vilket namn ska registreras hos Produktregistret?

Om du säljer produkten vidare i Sverige – ange det namn den säljs under, alltså Lim Y.

Om du för in/importerar produkten för eget bruk – ange det namn du för in den under (Klister X).

Behöver du hjälp med anmälan eller rapportering till Produktregistret?
Vi kan stötta och avlasta dig genom hela processen.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp