=

Vad är SCIP?

SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). SCIP handlar om att anmäla information om särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen eller kandidatämnen, i varor till en databas som den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA tillhandahåller. Tanken är att minska mängden farliga ämnen i produkter genom hela deras livscykel. Skyldigheten att göra en SCIP-anmälan styrs av EUs avfallsdirektiv och gäller från den 5:e januari 2021. Kopplingen till avfallsdirektivet är naturlig eftersom företag som behandlar avfall behöver informationen i SCIP-databasen i sin verksamhet.

Vad är ett SVHC-ämne?

SVHC står för Substance of Very High Concern. På svenska brukar man prata om särskilt farliga ämnen eller kandidatämnen. Det är ämnen vars egenskaper kan ge allvarliga och bestående negativa effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena samlas på EUs kandidatförteckning som vanligen uppdateras med nya ämnen två gånger om året.

Vad är SCIP-databasen?

SCIP-databasen är ett verktyg för att registrera SVHC-ämnen/kandidatämnen i varor till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Syftet med databasen är att information om särskilt farliga ämnen i varor ska finnas tillgänglig under hela varans livscykel. Man kan säga att SCIP-databasen kompletterar de krav på att förmedla information om kandidatämnen vidare i distributionskedjan som redan finns enligt REACH-förordningen idag.

Vad är syftet med SCIP-databasen?

Man brukar prata om att SCIP-databasen har 3 mål:

  • Minska uppkomsten av avfall som innehåller kandidatämnen genom att göra det lättare att substituera ämnen på kandidatförteckningen.
  • Att göra information tillgänglig för att förbättra avfallshanteringen.
  • Att göra det möjligt att övervaka användningen av kandidatämnen som ingår i varor och göra det lättare att vidta åtgärder under hela varans livscykel.

Tanken är att samla ihop information om kandidatämnen i varor och göra den sökbar. Information som redan idag ska skickas framåt i distributionskedjan enligt REACH ska dessutom komma avfallshanterare tillgodo. Det handlar helt enkelt om att öka mängden information om särskilt farliga ämnen för alla aktörer i kedjan.

Vad ska anmälas till SCIP-databasen?

Man ska anmäla varor som innehåller 0,1 vikt-% eller mer av ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen, så kallade SVHC-ämnen. Kravet gäller både för en vara som sådan och för så kallade komplexa varor, varor innehållande ett flertal komponenter.

Endast varor ska anmälas till SCIP-databasen. Men vad räknas som en vara?

En vara definieras enligt REACH-förordningen som “ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.” Man skulle därför kunna säga att en vara är en sak, till exempel en stol, en väska eller cykel. Eftersom att deras form och design har en större inverkan på funktionen än deras kemiska sammansättning. Motsatsen till detta skulle vara en kemisk produkt som till exempel ett rengöringsmedel, där det helt och hållet är de kemiska egenskaperna i produktens innehåll som bestämmer vilken funktion produkten har. Läs mer: REACH för varor

När ska en vara anmälas till SCIP-databasen?

Anmälan ska finnas på plats senast när produkten släpps ut på marknaden, d.v.s. när varan görs tillgänglig för marknaden. Detta krav gäller från den 5:e januari 2021.

Vem ska anmäla till SCIP-databasen?

Importörer, tillverkare, leverantörer och distributörer omfattas alla av reglerna kring SCIP-anmälan och måste därför skicka in uppgifter till ECHA. Lite kort kan man säga att en SCIP-anmälan måste göras om man levererar en vara vidare. Därför måste även legotillverkare, montörer och underleverantörer göra en SCIP-anmälan.

Finns det undantag då man inte behöver anmäla till SCIP-databasen?

Ja. Du är inte skyldig att göra en SCIP-anmälan om du endast importerar en vara för eget bruk eller om du är en återförsäljare och säljer en vara direkt till slutkonsument. Det sista undantaget gäller dock inte om du är en återförsäljare som importerar varor från länder utanför EU/EES. Du räknas då som importör.

Hur gör jag en anmälan till SCIP-databasen?

En SCIP-anmälan görs i ett verktyg kallat IUCLID som tillhandahålls av ECHA, den Europeiska kemikaliemyndigheten. När anmälan är klar skickas denna in till ECHA via ECHA submission portal.

Handlar SCIP bara om varor eller gäller reglerna även för kemiska produkter?

Man ska endast göra en SCIP-anmälan för varor. Reglerna kring ämnen i kemiska produkter är omfattande i sig och styrs till stor del av EUs REACH-förordning, du kan läsa mer om den här. Vill du veta mer om begränsningar kring kemiska produkter hittar du vår specialartikel i ämnet här.

Vad är det för skillnad mellan SCIP-databasen och svenska Naturvårdsverkets avfallsregister?

SCIP-databasen kartlägger varor innehållande kandidatämnen på EU nivå. Alla inom EU som importerar, tillverkar eller säljer varor som innehåller SVHC-ämnen vidare måste lämna in en SCIP-anmälan. Avfallsregistret däremot finns hos det svenska Naturvårdsverket. Regelverket kring det svenska avfallsregistret omfattar alla svenska företag och verksamheter och gäller för farligt avfall. Syftet med avfallsregistret är att få bättre koll kontroll och överblick på farligt avfall medan syftet med SCIP-databasen är förbättrat informationsflöde genom hela en livscykeln att få bättre koll på för varor som innehåller kandidatämnen.

KemRisk kan hjälpa dig hela vägen från att förstå ditt ansvar, identifiera nödvändiga åtgärder till att anmäla till SCIP-databasen.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp