=

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad är ett dokument som innehåller information om kemiska produkters farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Vilket språk ska ett säkerhetsdatablad vara skrivet på?

Dokumentet ska utfärdas på aktuellt lands språk dvs när en kemisk produkt släpps i Sverige ska säkerhetsdatabladet vara skrivet på svenska.

Varför behövs säkerhetsdatablad?

En person som i sitt yrke använder kemiska produkter har laglig rätt att få information om produktens farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för en säker hantering. Företag som säljer kemiska produkter ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till de som säljer produkten vidare.

När behövs ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad ska finnas för:

  • Kemiska produkter som klassificeras som farliga
  • Blandningar som innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen över 1 %. Om produkten är en gas gäller gränsen 0,2 %.
  • Blandningar som innehåller ett ämne som har ett yrkeshygieniskt gränsvärde på EU-nivå.
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen) ämnen.
  • Blandningar som i en halt över 0,1 % innehåller särskilt farliga ämnen, bland annat cancerogena, reproduktionstoxiska, mutagena och allergiframkallande ämnen.

Vilka produkter behöver man inte ha ett säkerhetsdatablad för?

Kravet på säkerhetsdatablad gäller inte för exempelvis varor, läkemedel, kosmetika och livsmedel.

Min produkt är ofarlig, behöver jag då ett säkerhetsdatablad?

Om produkten inte är klassificerad som farlig och inte innehåller redovisningspliktiga kemikalier finns inget lagmässigt krav på att ett säkerhetsdatablad ska finnas. Däremot tar många fram ett säkerhetsdatablad ändå i syfte att visa att en kemisk produkt saknar risker.

När ska säkerhetsdatablad skickas med?

Säkerhetsdatablad måste skickas till mottagaren senast vid första leverans av produkten.

Hur ofta måste jag skicka med SDB?

Utöver att SDB måste skickas med vid första leveransen, så ska mottagaren förses med nytt SDB om en uppdatering sker inom 12 månader efter att mottagaren senast fått produkten.

Hur ska jag lämna mitt SDB?

Säkerhetsdatabladet ska distribueras kostnadsfritt, elektroniskt eller på papper.

Räcker det att jag lägger ut mina SDB på min hemsida och hänvisar kunderna dit?

Nej, det räcker inte. En mer aktiv handling krävs.

Till vilka måste jag lämna säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad måste lämnas till yrkesmässiga användare.

Hur ofta måste jag uppdatera mitt SDB?

Ett SDB ska alltid hållas uppdaterat enligt senaste regelverk. Detta betyder att man regelbundet bör se över sina SDB och uppdatera så snart ny information publiceras som kan påverka SDB.

Vem är ansvarig för informationen i säkerhetsdatabladet?

Det är alltid den som överlämnar ett säkerhetsdatablad som är ansvarig för innehållet, oavsett vem som är utgivaren. Därför är det alltid viktigt att kontrollera att de SDB man får och distribuerar vidare är korrekta och, om nödvändigt, komplettera eller översätta informationen i dem.

På ett mer övergripande plan är det till stor del din roll i leverantörskedjan som avgör ditt ansvar kring SDB, vilket regleras av REACH-förordningen. Du kan läsa mer om REACH här.

Hur länge måste ett säkerhetsdatablad finnas tillgängligt?

Säkerhetsdatabladet ska följa produkten genom distributionskedjan från tillverkning till slutanvändare. Därefter ska det hållas tillgängligt på begäran i minst 10 år.

Vilka kontaktuppgifter ska uppges i säkerhetsdatabladet?

Någon leverantör i leverantörskedjan inom EU ska anges, oberoende av om det är tillverkaren, importören, enda representanten, nedströmsanvändaren eller distributören. Leverantörens fullständiga adress och telefonnummer ska anges samt e-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet. Detta gäller förutsatt att produkten har samma handelsnamn i hela leverantörskedjan. Om du byter handelsnamn på produkten eller översätter säkerhetsdatabladet ska du ange dig själv som leverantör.

Hur jobbar KemRisk med översättningar av SDB?

Översättning av säkerhetsdatablad och tillhörande produktmärkning är en stor del av verksamheten på KemRisk. I vår verktygslåda finns idag ett omfattande, specialiserat frasbibliotek som gör det möjligt för oss att på ett säkert och effektivt sätt översätta säkerhetsdatablad för hela den europeiska marknaden.

Det är värt att notera att ett säkerhetsdatablad är att betrakta som ett tekniskt dokument som mer generella översättningsverktyg har svårt att hantera. Det kan bli väldigt fel helt enkelt.

Vidare måste anpassningar göras för respektive land vad avser praxis och nationell lagstiftning, ett ibland komplicerat arbete som kräver både erfarenhet och kunskapsinhämtning.

Skulle vi ändå stöta på nya fraser eller uttryck som vi inte själva klarar av backas vi upp av ett nätverk av professionella översättare som är vana att arbeta med tekniska texter och dokumentation.

Vilka möjligheter har jag som kund att påverka valet av fraser vid översättning av SDB?

På KemRisk har vi under lång tid byggt upp ett eget frasbibliotek av hög kvalitet och det utgör en central del av värdet vi tillför våra kunders SDB. Ibland uppstår dock frågor kring vårt val av fraser i ett SDB, vilket är helt naturligt.

I de specialfall där maximal språklig överensstämmelse mellan t ex den svenska versionen och ett annat språk är avgörande, är det oftast mest rationellt att vi först tar fram en ny svensk version och därefter går vidare med översättningar baserat på våra fraser och anpassningar

Sedan 1 januari 2021 gäller nya krav för säkerhetsdatablad kopplat till ändringar av REACH bilaga II enligt förordning EU 2020/878. Vad innebär det?

Det innebär i praktiken att alla säkerhetsdatablad från och med 1 januari 2023 måste uppfylla en ny “standard”. (Från 1 januari 2021 befann vi oss i en övergångsperiod med större frivillighet som tog slut 1/1 2023.)

När blir ändringarna i REACH bilaga II (enligt EU 2020/878) bindande?

Från 1 januari 2023 måste alla säkerhetsdatablad vara fullt anpassade till det nya formatet enligt ändringarna i REACH bilaga II (EU 2020/878). Den frivillighet som gällt under övergångsperioden upphör därmed. Säkerhetsdatablad som inte justerats är då inte giltiga och får inte distribueras vidare i leveranskedjan.

Vill du veta hur dina säkerhetsdatablad påverkas och hur du kan ta dig an uppgiften? Läs mer.

Vilka säkerhetsdatablad berörs av ändringarna i bilaga II till REACH?

Det enkla svaret är att alla säkerhetsdatablad berörs av ändringen av REACH bilaga II eftersom det införs justeringar i själva formatet som slår igenom oavsett produkttyp. Vissa produkttyper berörs mer än andra och du kan behöva sammanställa mer information än tidigare för att leva upp till de nya kraven.

Vi kan hjälpa dig ta reda på hur just dina säkerhetsdatablad påverkas. Läs mer.

Vilka justeringar behöver jag göra på befintliga säkerhetsdatablad när bilaga II förändras?

Eftersom ändringarna i REACH bilaga II berör vissa produkttyper mer än andra är det omöjligt att ge ett generellt svar. Det finns vissa ändringar som slår igenom på alla säkerhetsdatablad men utöver det beror det på produkttyp och innehåll hur ett specifikt säkerhetsdatablad förändras.

Förändringarna av REACH bilaga II enligt
EU 2020/878 kan innebära en hel del extra arbete.
Men bra hjälp finns bara några klick bort.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp