Kem­Risk Port­fo­lio är en öppen da­ta­bas för lag­ring och distri­bu­tion av säker­hets­da­ta­blad. Webb­si­dan är en sam­lings­plats för till­ver­ka­re och använda­re av säker­hets­da­ta­blad och är tillgäng­lig för al­la

För att pub­li­ce­ra säker­hets­da­ta­blad, gå till ”log­ga in” och ska­pa ett kon­to. Tjäns­ten är kost­nads­fri.

För frågor el­ler hjälp med pub­li­ce­ring, kon­tak­ta oss på 013-368940.
Besök oss gärna på
www.kemrisk.se

Sök på företag och/eller produktnamn

Som jokertecken använd *