=
Biocidbehandlade varor

Att kunna skydda produkter och material från oönskad påverkan av mikroorganismer är en viktig förmåga för många verksamheter. Men det är också en hantering som omfattas av regler om t ex märkning som tyvärr långtifrån alltid efterlevs.

Men vad menar lagstiftaren egentligen med biocidbehandlade varor? Är det samma sak som en “vara” enligt REACH-förordningen? Och hur ser kraven på märkning ut?

Låt oss ta en närmare titt på ett område som är så vardagligt och självklart att vi sällan reflekterar över att biocider ens är inblandade. Din guide i biocidbehandlingens lagmässiga snår är KemRisks Annica Blissing.

En biocidbehandlad vara är en produkt som behandlats med en eller flera biocidsubstanser. Både den biocidbehandlade varan och de verksamma ämnena som används för behandlingen omfattas av biocidförordningen (förordning (EU) nr 528/2012), oavsett i vilket syfte behandlingen har utförts.

Biocidbehandlade varor är ett ämne som har väldigt intressanta aspekter. Inte minst för att en biocidbehandlad vara inte nödvändigtvis är vad man tror det är. 

Att vara eller icke vara, det är frågan

Definition 

Biocidbehandlade varor är inte nödvändigtvis varor så som begreppet definieras enligt REACH, där definitionen lyder: 

vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.

Enligt REACH är alltså en vara likställt med ett föremål. Här dyker det upp en intressant och helt avgörande skillnad mellan en vara enligt REACH och begreppet biocidbehandlad vara enligt definitionen i biocidförordningen:

behandlad vara: varje ämne, blandning, eller vara som har behandlats med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter.

En biocidbehandlad vara är alltså inte avgränsad till att vara ett föremål, utan kan också vara en kemisk produkt som utgörs av ett rent ämne eller en kemisk blandning. ‘Biocidbehandlad vara’ (enligt biocidförordningen) är alltså ett mycket bredare begrepp än vad en vara är enligt REACH. Användandet av ordet “vara” kan alltså te sig missvisande om man har definitionen enligt REACH i åtanke. Därför slår vi nu REACH-definitionen ur tankarna och fokuserar istället helt på biocidförordningens definition av biocidbehandlade varor. 

Vad räknas som biocidbehandlad vara?

Det är viktigt att skilja på biocidbehandlad vara och biocidprodukt. En biocidbehandlad vara innehåller förvisso verksamma ämnen, men inte i det primära syftet att ge hela produkten eller varan biocidfunktion som sin huvudsakliga funktion. Med biocidfunktion avses förmågan att på något sätt utöva kontroll över eller inverka på oönskade eller skadliga organismer. Du kan läsa mer om vilka egenskaper som gör en produkt till en biocidprodukt här.

Om produktens eller varans huvudsakliga syfte är att ha en biocidfunktion så är produkten alltså en biocidprodukt och inte en biocidbehandlad vara. Till exempel, om ett verksamt ämne ingår i en våtservett i det primära syftet att göra våtservetten desinficerande så är våtservetten en biocidprodukt. En våtservett som istället är avsedd för rengöring som innehåller ett konserveringsmedel (för att skydda produkten mot tillväxt av mikroorganismer under lagring) är en biocidbehandlad vara. Våtservetten avses inte ha en biocidfunktion, men den har behandlats med biocidsubstans (konserveringsmedel) i syfte att få en effekt av behandlingen (konservering). Denna våtservett är alltså en biocidbehandlad vara.

Dock leder inte alla biocidbehandlingar till att produkten räknas som en biocidbehandlad vara i den avsedda bemärkelsen. Behandling med kortvarig verkan och där effekten inte avses kvarstå efter att behandlingen har avslutats leder inte till en biocidbehandlad vara. Ett exempel är behandling med gas som enda verksamma ämne: effekten är kortvarig och avses inte kvarstå efter avslutad behandling, och gasen stannar heller inte kvar på produkten eller varan efter behandlingen. Behandling där effekten är avsiktligen kortvarig och där ingen rest av biocidsubstansen rimligen kan förväntas i eller på den behandlade produkten skapar alltså inte en biocidbehandlad vara i den avsedda bemärkelsen. Det följer att för biocidbehandlade varor kvarstår effekterna av behandlingen även efter leverans.

Några exempel på behandlingar där effekten av behandlingen avses kvarstå över tid och där slutprodukten blir en biocidbehandlad vara är: att göra en yta antibakteriell; att sterilisera en behållare i syfte att leverera den fri från kontamination; eller behandla textilier för att de ska stå emot tillväxt av bakterier som kan orsaka dålig lukt.

Specifikt exempel: Produkter som innehåller konserveringsmedel

Produkter som innehåller konserveringsmedel är vanligt förekommande exempel på biocidbehandlade varor. Konserveringsmedel används på eller i tillverkade produkter i syfte att förhindra tillväxt av mikroorganismer.

Konserveringsmedel är alltså verksamma ämnen och ska därmed vara godkända enligt biocidförordningen eller under utvärdering för den aktuella användningen. Kemiska produkter till vilka man har tillsatt konserveringsmedel är alltså biocidbehandlade varor i den avsedda bemärkelsen. Tvätt- och rengöringsmedel, liksom färger och lacker, är vanligt förekommande exempel på biocidbehandlade varor. Dessa produkter kräver dock normalt inte den märkning som annars krävs för biocidbehandlade varor, men omfattas av informationskravet (du kan läsa mer om märkning och informationskrav för biocidbehandlade varor nedan).

Går behandlingen i arv?

En vara målad med färg som innehåller konserveringsmedel där appliceringen endast utförs i syfte att pigmentera ytan gör inte att varan som målas räknas som biocidbehandlad. Konserveringsmedlet i det flytande tvättmedlet gör inte heller att tvätten räknas som biocidbehandlad vara. Biocidbehandlingen går alltså inte nödvändigtvis i arv då en produkt som innehåller verksamma ämnen används i eller på en annan produkt eller vara. I de fall där färgen är speciellt utformad för att primärt motverka påväxt av olika organismer på den yta som ska målas, exempelvis en kemiskt verkande båtbottenfärg, så är färgen en biocidprodukt. Den bottenmålade båten blir således en biocidbehandlad vara i den avsedda bemärkelsen.

Krav för biocidbehandlade varor

Den som är tillverkare eller importör av biocidbehandlade varor inom EU/EES ansvarar för att de verksamma ämnen som använts för behandlingen är tillåtna för det avsedda ändamålet, och att den biocidbehandlade varan har korrekt märkning (om tillämpligt).

Verksamma ämnen

Samtliga verksamma ämnen som använts för behandlingen måste vara godkända eller under utvärdering som existerande verksamt ämne för den avsedda användningen. 

Märkning

Om man gör en hänvisning till att biocidbehandlingen ger varan en viss egenskap, till exempel att behandlat trä står emot insektsangrepp eller att en yta är antibakteriell, så måste den biocidbehandlade varan märkas med uppgifter om:

  • att den innehåller en biocidprodukt, 
  • i vilket syfte behandlingen har utförts, alltså vilka egenskaper behandlingen har gett produkten eller varan,
  • identiteten hos samtliga verksamma ämnen, nanoämnen ska åtföljas av (nano),
  • bruksanvisning för säker användning och bortskaffande av den behandlade varan, inbegripet eventuella försiktighetsåtgärder för att skydda människor, djur och miljö. 

För vissa biocidbehandlade varor finns det också krav på märkning förenade med de verksamma ämnen som ingår.

Märkningen ska vara på medlemsstatens officiella språk och fäst vid själva produkten eller bifogas vid överlåtelse. Märkningen ska vara tydlig, väl synlig och lättbegriplig.

Notera dock att när biocidbehandlingen har utförts i konserverande syfte (alltså när biocidsubstansen är ett konserveringsmedel) och man inte tillskriver produkten några egenskaper som kan härledas till behandlingen utöver att den klarar lagring, så krävs normalt sett inte denna märkning.  

Information

Leverantörer av biocidbehandlade varor är skyldiga att uppge information om biocidbehandlingen av en produkt eller vara. En konsument har rätt att kostnadsfritt och inom 45 dagar få information om biocidbehandlingen. Kravet på information gäller även om den biocidbehandlade varan har märkning enligt konstens alla regler. 

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp