=
märkning av vätskor till e-cigaretter

Under 2019 granskade Kemikalieinspektionen för första gången klassificering, märkning och förpackning av vätskor till e-cigaretter i ett av sina riktade tillsynsprojekt.

Den rapport som publicerades i oktober 2019 avslöjade att en klar majoritet av de granskade företagen brister vad gäller märkning, både på förpackningar och online. Rapporten förklarar detta med att det tidigare funnits en osäkerhet kring ifall den här typen av vätskor ens ska klassas som en kemisk produkt, men de tveksamheterna är enligt myndigheten undanröjda.

Vi lät Josefin Hedlund titta närmare på vad det är som gör just vätskor till e-cigaretter till en ovanligt knepig, kemisk, produkt. Hur ska man som tillverkare, importör eller distributör ta sig an det här?

Förpackning och märkning av vätskor till e-cigaretter

Vätskor till e-cigaretter omfattas, precis som andra kemiska produkter, av gällande kemikalielagstiftning – bland annat REACH-förordningen och CLP-förordningen. 

I CLP-förordningen finns regler om hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas, vilket innebär att också vätskor till e-cigaretter måste märkas.

Nikotin, som ofta återfinns i vätskor till e-cigaretter, är ett mycket giftigt ämne som även vid låga halter medför att vätskan blir klassificerad som farlig och behållaren behöver därmed märkas med information som upplyser användaren om riskerna. 

Detta är extra viktigt eftersom behållaren lätt kan förväxlas med t ex ögondroppar som säljs i liknande behållare. Behållaren måste även förses med barnskyddande förslutning (om vätskans klassificering kräver det) och förvaras oåtkomligt då förpackningen ofta skyltar med att vätskan är smaksatt, vilket kan vara lockande för barn.

Det är inte bara olämpligt, utan också förbjudet att förse farliga kemikalier med utseende som gör att de kan förväxlas med matvaror enligt direktiv 87/357/EEG, lag 2004:451 och förordning 2004:469.

Säkerhetsdatabladet är grunden för märkningen

Märkningsuppgifterna till vätskan kommer ur säkerhetsdatabladet (SDB) som hör till produkten. Ett säkerhetsdatablad måste alltid finnas för farliga kemiska produkter, vilket ofta vätskor till e-cigaretter är, men måste endast lämnas till yrkesmässiga användare. Men för att veta hur du ska märka produkten, måste du därmed ta fram ett säkerhetsdatablad. Reglerna kring när ett säkerhetsdatablad ska finnas och hur det ska utformas återfinns i REACH-förordningen, men du kan även hitta matnyttig information i vår FAQ kring säkerhetsdatablad.

Precis som för andra kemiska produkter, omfattas vätskor till e-cigaretter av enormt mycket lagstiftning, men det är märkningen som slutligen förmedlar riskerna, som e-cigaretter medför, till slutanvändaren. Är klassificering och märkning korrekt, har du kommit en lång bit på väg.

Var ska jag börja?

Så för att summera, vätskor till e-cigaretter som kemisk produkt, var börjar man?

Den här produkttypen omfattas av flera olika, relativt komplicerade delar av svensk lag, men med fokus på den som just kemisk produkt rekommenderar vi att lägga energi på följande steg :

  1. Säkerställ att innehållet i produkten inte omfattas av tillstånd och/eller begränsningar.
  2. Se till att det finns säkerhetsdatablad (SDB) för produkten.
  3. Kontrollera att märkningen på förpackningen stämmer.
  4. Säkerställ att förpackningen inte strider mot gällande regelverk.
  5. Se till att produkten är anmäld till Giftinformationscentralen.
  6. Se till att din verksamhet är registrerad hos Kemikalieinspektionen.
  7. Anmäl dina produkter till Kemikalieinspektionens produktregister om så krävs.
Författare Josefin Hedlund
Artikel av:

Josefin Hedlund

Kemist på KemRisk

Mer av Josefin Hedlund

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp