=

Hjärtat i en bra kemikaliehantering är en riktigt bra kemikalieförteckning.

Eller mer precist:

Nivån på ditt säkerhetsarbete kring kemikalier är faktiskt helt beroende av kvalitén på din kemikalieförteckning. Här finns alltså chansen att lägga en stabil grund för all kemikaliehantering i hela din organisation.

Men vad är egentligen en kemikalieförteckning? Vad är syftet? Vem är ansvarig för att den kommer på plats? Hur arbetar du med den och vad får du konkret ut av den?

Vi bad Josefin Hedlund uppdatera oss om den här kritiska komponenten i kemikaliehanteringen. Här är hennes summering av läget.

Test

Rådande arbetsmiljölagstiftning säger att alla verksamheter måste hålla reda på vilka kemikalier som förekommer i verksamheten och förhålla sig till de lagar som gäller vid hantering och lagerhållning av kemikalier. Bland det första man behöver göra för att uppfylla dessa krav är att upprätta en kemikalieförteckning.

Vad är en kemikalieförteckning?

Väldigt förenklat är en kemikalieförteckning en lista över vilka kemiska produkter som finns inom verksamheten. Dyker man lite djupare så ska såklart listan innehålla lite mer än bara ett namn på en kemisk produkt. För varje kemisk produkt ska det bland annat finnas säkerhetsdatablad, information om produktens klassificering och märkning (som då kommer ur säkerhetsdatabladet) samt hur mycket och var produkten finns inom verksamheten.

Varför behövs en kemikalieförteckning?

Syftet med en kemikalieförteckning är att man ska kunna hålla ordning och reda på sina kemiska produkter och veta vilka faror och risker som hantering och lagerhållning kan innebära, och därmed kunna vidta åtgärder för att all hantering ska ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Det finns även en ekonomisk vinning i att ha en bra och uppdaterad kemikalieförteckning. Att hålla reda på mängden kemiska produkter som finns och används gör det enklare att planera inköp och skapa rutiner kring den kvantitet som används och behövs.

Vikten av en kemikalieförteckning

Kärnan inom de regelverk som reglerar lagerhållning och hantering av kemiska produkter är att alla risker och faror i största möjliga mån ska reduceras och helst helt elimineras. En kemikalieförteckning är därmed ett utmärkt verktyg för att kunna bedöma vilka risker för människors hälsa och miljön som kan uppstå till följd av de kemiska produkter som finns inom verksamheten.

Hur arbetar man med sin kemikalieförteckning och håller den uppdaterad?

Att hålla sin kemikalieförteckning uppdaterad är minst lika viktigt som att ha den på plats. Regelverken kring kemikalier uppdateras ständigt och det kommer nya råd och restriktioner kring kemikalier som man måste hålla koll på. Därför är det av stor vikt att kemikalieförteckningen hålls uppdaterad, inte bara avseende nya lagar och regler, utan även i aspekten hur verksamheten fortgår och utvecklas. 

Så snart en ny kemisk produkt kommer till verksamheten bör man se till att den förs in i kemikalieförteckningen tillsammans med dess säkerhetsdatablad. Hur mycket av produkten har vi? Var lagrar vi den? Var är den tänkt att användas? Vilka risker finns med produkten? Innehåller den något särskilt som vi bör uppmärksamma? Det finns många frågor en kemikalieförteckning kan ge svar på.

En kemisk produkt är sällan helt oförändrad vartefter tiden går. Dess säkerhetsdatablad behöver med jämna mellanrum ses över och revideras, och då är det viktigt att även informationen i kemikalieförteckningen uppdateras. Varje gång man erhåller ett nytt säkerhetsdatablad från sin leverantör ska man kontrollera att informationen i kemikalieförteckningen fortfarande stämmer och, vid behov, uppdatera den.

Vad kan man få ut av en kemikalieförteckning?

Alla kemiska produkter ser olika ut och innehåller olika beståndsdelar, vissa farligare än andra. Det ter sig ofta naturligt att man helst inte vill ha farligare kemikalier på arbetsplatsen än vad som är nödvändigt. Men i vissa verksamheter och inom vissa arbetsmoment är det ibland oundvikligt att använda sig av kemikalier som inte är de snällaste. Det man då behöver göra är att genomföra en riskbedömning. En riskbedömning är en bedömning av hur stor risken är att skadas när man arbetar med exempelvis en kemisk produkt, en så kallad kemisk riskkälla.
Läs mer om Riskbedömning av kemiska produkter.

En riskbedömning ska göras för alla farliga kemiska produkter, men är även bra att göra för oklassificerade (till synes ofarliga) produkter för att säkerställa att inga andra faror föreligger och så att man har dokumenterat att de faktiskt inte är farliga. Denna dokumentation hör också till kemikalieförteckningen. En fullständig kemikalieförteckning kan då visa vilka kemiska produkter man har, farorna med dem och de bedömda riskerna i arbetsmoment där produkten ingår.

Kemikalieförteckning som verktyg för substitution

Inom vissa arbetsmoment används ibland onödigt farliga kemikalier som skulle kunna bytas ut till betydligt beskedligare varianter, det vill säga ersätta kemikalier för att minska riskerna och farorna med produkten som helhet. Detta kallas för att substituera.

I en komplett och uppdaterad kemikalieförteckning kan man få en överblick över vilka som är de farligaste produkterna och som därmed kan vara föremål för substitution. För dessa produkter bör man då se över möjligheten att byta ut till andra snällare varianter.

Produkter som också bör substitueras är sådana som uppfyller kriterierna för Kemikalieinspektionens PRIO-lista, innehåller ämnen till exempel på Kandidatförteckningen, Tillståndsförteckningen eller Förteckningen över begränsningar, eller som av andra skäl kan medföra oacceptabla risker. Huruvida en produkt finns med på någon av dessa listor eller ej, bör även framgå av kemikalieförteckningen.

Vem ska upprätta en kemikalieförteckning?

Det är arbetsgivarens ansvar att en kemikalieförteckning finns på plats som en del i egenkontrollförordningen (Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

En person som är insatt i kemikaliehanteringen på arbetsplatsen kan sedan vara den som ser till att kemikalieförteckningen upprättas och hålls uppdaterad, samt håller den tillgänglig för alla berörda medarbetare. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla berörda arbetstagare informeras om vilka hälsorisker som förekommer inom verksamheten och hur dessa ska förebyggas, och det innebär att kemikalieförteckningen är information som måste finnas tillgänglig för arbetstagarna.

Exakt hur informationen om verksamhetens kemikalier “hålls tillgänglig för alla berörda medarbetare” måste såklart anpassas utifrån varje organisations behov. Vid en inspektion är det inte den specifika lösningen som spelar roll utan att rätt information faktiskt finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. Beroende på hur verkligheten ser ut kommer kraven på kemikalieförteckningen variera, men det är få verksamheter som inte har nytta av ett anpassat systemstöd.

Sammanfattning

I alla verksamheter där kemiska produkter inkluderas, hanteras och lagerhålls är en av grundpelarna en komplett kemikalieförteckning, utan den kan arbetet helt enkelt inte bedrivas säkert.


Vårt kemikaliehanteringssystem Chemical Management ger dig en förstklassig kemikalie­förteckning och en säkrare arbetsmiljö.
Din demo finns några få klick bort.

Chemical Management
Författare Josefin Hedlund
Artikel av:

Josefin Hedlund

Kemist på KemRisk

Mer av Josefin Hedlund

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp