=
Märkning och marknadsföring av biocidprodukter

Artikelserie: Biocider

Allt människoskapat du har runtomkring dig omfattas av regleringar. Allt.

Dock finns det såklart ett samband mellan en produkts farlighet och exakt hur hårt den är reglerad. Biocidprodukter omfattas till exempel genomgående av hårda lagar och det är inget mysterium. Det handlar om produkter som är till för att bekämpa oönskade organismer och det finns givetvis en risk att annat levande som kommer i vägen påverkas negativt. Så långt är oftast alla inblandade med på noterna.

Men när det kommer specifikt till märkning och marknadsföring av biocidprodukter vet vi att det finns en hel del kunskapsluckor att täppa till. Vad får man egentligen säga om biocider och hur ska de märkas? Vi bad vår expert Annica Blissing sätta samman en guide i ämnet.

Varmt välkommen till den femte delen i vår serie om biocider.


Biocidprodukter är kemiska produkter, och ska därmed följa reglerna för reklam och marknadsföring som framgår av Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Utöver det sätter reglerna för biocider också kraftiga begränsningar för hur man får uttrycka sig i märkning och marknadsföring av biocidprodukter. 

Märkning av biocidprodukter

Biocidprodukter ska märkas i enlighet med CLP och biocidförordningen. Biocidprodukter som omfattas av övergångsbestämmelser ska märkas i enlighet med CLP och nationella bestämmelser för biocider. 

Det finns många olika sorters märkningsuppgifter för biocider. För biocider är exempelvis information om det verksamma ämnets identitet och exakta koncentration, samt instruktioner för användning (inbegripet verkningstid) och bortskaffande att betrakta som märkningsuppgifter (för att nämna några). Det kan finnas märkningsuppgifter som är förenade med det verksamma ämnet, och det kan även finnas ytterligare krav på märkning som framgår av produktgodkännandet (om produkten omfattas av krav på godkännande). 

Den märkningsinformation som följer av CLP måste alltid anges på biocidproduktens etikett, men till skillnad från andra typer av kemiska produkter får viss märkningsinformation anges på annan plats än själva etiketten. För biocider får viss (men långt ifrån all) märkningsinformation medfölja exempelvis på ett separat informationsblad, förutsatt att man på etiketten anger texten: ”Läs medföljande anvisningar före användning” (och så måste man ju också se till att informationsbladet alltid medföljer produkten). 

Man måste dessutom vara ytterst försiktig i hur man uttrycker sig i produktinformationen för biocidprodukter. Etiketten och informationen på förpackningen får inte vara vilseledande på så sätt att den tonar ner eventuella risker för människors eller djurs hälsa, eller för miljön. Biocidförordningen är också mycket tydlig med att produktinformationen inte får innehålla uppgifter av typen ”lågriskbiocidprodukt”, ”inte giftig”, ”oskadlig”, “ofarlig”, ”naturlig”, ”miljövänlig”, ”djurvänlig” eller liknande. Det är inte de specifika orden som är otillåtna, utan deras innebörd. Det hjälper alltså inte att använda andra synonymer. 

Marknadsföring av biocidprodukter

Klassificering och faroinformation

Man får inte göra produktpåståenden som inte är förenliga med klassificeringen (enligt CLP). Det gäller för alla kemiska produkter. Man måste också uppge viss faroinformation i reklam och marknadsföring av kemiska produkter, och detta gäller ju därmed också för biocider. All reklam för biocidprodukter ska dessutom innehålla texten: 

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.” 

Texten ska vara tydligt urskiljbar och läslig i förhållande till den övriga reklamtexten.

Håll dig inom ramarna

Grundregeln är att man inte får marknadsföra biocidprodukter som inte är godkända. Ett produktgodkännande innebär att en biocidprodukt är godkänd för marknadsföring, försäljning och användning i enlighet med de villkor som anges i godkännandet, och på den marknad som godkännande medgivits för. Man får inte marknadsföra produkten på ett sätt som avviker från produktgodkännandet. 

I en del länder kan vissa biocider som omfattas av övergångsbestämmelser vara undantagna från krav på godkännande, men det betyder inte att produkten är undantagen från övriga delarna av regelverken. 

Man får inte marknadsföra en biocidprodukt för något den inte är tillåten för, oavsett om godkännande krävs eller ej. Till exempel får man inte göra påståenden om produktens effektivitet som är missvisande, eller marknadsföra produkten för fel produkttyp. Exempelvis får man inte marknadsföra ett desinfektionsmedel för både hand- och ytdesinfektion om produkten inte är tillåten för båda dessa användningar. Om vi tar som exempel ett verksamt ämne som är tillåtet för ytdesinfektion (Produkttyp 2) men inte tillåtet för handdesinfektion (Produkttyp 1), så får man alltså inte marknadsföra produkten på ett sätt som uppmuntrar till användning av biocidprodukten som handdesinfektion. 

Förbjuden frukt

Produkter som inte är livsmedel, men som på grund av egenskaper som form, lukt, färg, utseende, förpackning, märkning, volym eller storlek kan förväxlas med livsmedel och matvaror (särskilt sötsaker) är inte tillåtna. Det gäller alla kemiska produkter, och biocider i synnerhet. Biocidprodukter får inte framställas på ett sätt som gör att de är tilldragande eller lockande för barn, eller ser aptitliga eller ätliga ut. Man måste alltså vara mycket försiktig med vilken identitet man ger produkter genom utformningen av förpackningen, etiketten, grafiken, och produkten som sådan. 

Otrevligt per definition

Det finns inga trevliga biocider. En biocid får inte vara miljövänlig eller skonsam, oavsett vilka effekter den har eller inte har på människor, djur eller miljö. Biocidförordningen är brutalt tydlig: 

Reklam för en biocidprodukt får inte i något fall innehålla uppgifter av typen ”lågriskbiocidprodukt”, ”inte giftig”, ”oskadlig”, ”naturlig”, ”miljövänlig”, ”djurvänlig” eller liknande.

Det är inte de specifika orden som är otillåtna, utan deras innebörd. Det hjälper alltså inte att använda andra synonymer. Biociden får vara effektiv (i den avsedda bemärkelsen), men den får aldrig beskrivas med mjuka, attraktiva eller förskönande omnämnanden. Den är effektiv, inget mer. Detta är den krassa verkligheten som alla biocidprodukter måste förhålla sig till.

Det ofrivilliga läkemedlet

Det finns inga hälsofrämjande biocider. All förmåga hos ett ämne eller en produkt att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur är förbehållet läkemedel. Biocidprodukten får motverka oönskade organismer, exempelvis bakterier och virus, men man får inte påstå att biocidprodukten motverkar sjukdomar eller sjukdomstillstånd som kan orsakas av dessa organismer. Ett desinfektionsmedel får alltså vara effektivt mot (mikroorganismen) norovirus, men man får inte påstå att produkten motverkar eller skyddar mot vinterkräksjukan, eftersom det är ett sjukdomstillstånd. På samma sätt får man säga att ett medel för handdesinfektion avdödar skadliga bakterier på händerna, men om produkten marknadsförs som lämplig för att rengöra sår (från bakterier) så har man gått över gränsen till läkemedel. Ett sår räknas inte till kroppens normaltillstånd, utan anses vara ett sjukdomstillstånd. 

Ibland kan det vara en hårfin avvägning, och det gäller att tydligt hålla sig på rätt sida av gränsen. Läkemedelslagen är nämligen lite speciell i och med att det inte är enbart produktens innehåll och syfte (även om det såklart spelar roll) som avgör om den definieras som läkemedel eller ej, utan också hur produkterna framställs i marknadsföringen. I vissa fall kan också konsumentens uppfattning av produkten (genom dess utseende, utformning eller dess framställning i marknadsföringen) som en produkt som är lämplig för att behandla sjukdom eller sjukdomstillstånd, göra att produkten definieras som ett läkemedel. Man gör alltså klokt i att hålla sin produktinformation så pass saklig och korrekt att det inte finns minsta antydan till att det skulle kunna var ett läkemedel. 

Hur marknadsför man en biocidprodukt?

I korthet kan man summera det så här:

En biocid får inte tillskrivas positiva egenskaper utöver dess effektivitet. 

Biocidprodukten är effektiv, inget mer. Den enda hållbara marknadsföringsstrategin, som tydligt håller sig inom ramarna, är därför att fokusera på produktens effektivitet.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp