=
UFI-koden

När Bilaga VIII till CLP presenterades var det en specifik del av den nya lagstiftningen som snabbt fick mycket uppmärksamhet. Införandet av en “unik formuleringsidentifierare”, UFI, var väldigt påtagligt och visade sig ha kraft att starta upp stora projekt genom hela leverantörskedjan.

Men hur hanterar man den här nya ID-koden på rätt sätt? Var kommer den in i ekvationen? Vem ska ta fram den? Omfattas alla kemiska produkter? Och givet den övergångsperiod som myndigheterna presenterat; när är det dags att börja implementera UFI-koder skarpt?

Följ med oss när Annica Blissing tar en extra sväng in i Bilaga VIII och sätter UFI-koden under lupp.

Från och med 2021-01-01 kommer nya regler för hur uppgifter om giftinformation ska lämnas inom EU. De nya reglerna för inlämning av giftinformation infördes genom att Bilaga VIII lades till CLP. De nya reglerna innebär att uppgifterna om giftinformation ska lämnas via en centraliserad portal, ECHA Submission portal. Portalen går att använda via ett webbgränssnitt, eller genom systemintegration med portalen.

Det kommer att ställas mycket detaljerade krav på vilka uppgifter som ska lämnas in. Bland annat blir det krav på att uppgifter om det fullständiga innehållet i produkten ska lämnas in, samt att man måste märka sin produkt med en kod som gör att man hittar produktens giftinformation i ECHA Submission portal: UFI-koden.

Vad är UFI-koden? 

UFI-koden kom till världen genom Bilaga VIII till CLP. Bilagan innehåller de nya harmoniserade reglerna för inlämnande av giftinformation för kemiska produkter, där UFI-koden kommit till som en av uppgifterna som ska lämnas in.

UFI står för unik formuleringsidentifierare och är en alfanumerisk identifieringskod och en ny märkningsuppgift för kemiska produkter som omfattas av Bilaga VIII (alltså produkter som klassificerats för hälsofara eller fysikalisk fara enligt CLP).

Varje unik kemisk blandning (som klassificerats som farlig) ska ha en egen UFI-kod. UFI-koden hör alltså ihop med en unik kemisk sammansättning. Två blandningar med olika sammansättning får inte ha samma UFI-kod. Användandet av UFI-koder kommer att fasas in under övergångsperioden för Bilaga VIII. Du kan läsa mer om vilka datum som gäller längre ner.

UFI-koden hör alltså ihop med uppgifter om giftinformation. Det blir lätt att fokus hamnar på själva UFI-koden, och att man därmed glömmer att det huvudsakligen handlar om att lämna uppgifter om giftinformation för kemiska produkter. UFI-koden är alltså en liten del i ett mycket större sammanhang. Det kan dock vara bra att bryta ner informationen om de nya reglerna för giftinformation för kemiska produkter i mindre bitar. I denna artikel fokuserar vi därför huvudsakligen på UFI-koden, med förhoppning att förankra UFI-kodens roll i det större sammanhanget.

Vad gör UFI-koden? 

UFI-koden är som en ID-handling för en kemisk blandning i ECHA Submission portal. UFI-koden ska användas för att hitta rätt uppgifter om giftinformation i portalen vid tillbud.

Man kan inte utläsa någon information om produkten eller dess innehåll ur UFI-koden. Själva anmälan om giftinformation är också konfidentiell.

Hur får man tag på en UFI-kod?

UFI-koder genereras i ECHAs onlineverktyg. UFI-koden som genererats gäller så länge blandningens sammansättning förblir oförändrad. När sammansättningen förändras måste blandningen alltså få en ny UFI-kod.

Det är möjligt att använda samma UFI-kod som din leverantör under förutsättning att du inte förändrar själva blandningen. Du får ta fram en ny UFI-kod om du av någon anledning inte vill använda tillverkarens. Det viktigaste är att UFI-koden kopplas till en anmälan via ECHA Submission portal så att man kan hitta rätt giftinformation med hjälp av koden. 

Vem ska ta fram UFI-koden?

Den som importerar eller bereder en kemisk blandning (alltså formulerare och tillverkare, inbegripet legotillverkare) är skyldiga att ta fram UFI-koder för blandningar som anmäls via ECHA Submission portal i enlighet med Bilaga VIII.

Om du på något sätt förändrar den kemiska sammansättningen på produkter du överlåter så faller du under kategorin tillverkare/formulerare, och är då skyldig att ta fram UFI-koder för blandningar som anmäls via ECHA Submission portal i enlighet med Bilaga VIII.

Du kan också välja att ta fram en egen UFI-kod för din produkt, även om du inte förändrar dess kemiska sammansättning. Du måste dock se till att UFI-koden du använder kopplas till en anmälan via ECHA Submission portal. 

Ska alla kemiska produkter ha en UFI-kod?

UFI-koden är obligatorisk för produkter som omfattas av Bilaga VIII, men det ska inte ske omgående. Det beror på vilket datum det är, och på vilken typ av giftinformation som lämnats. Användandet av UFI-koder kommer att fasas in successivt tillsammans med Bilaga VIII, vilket kommer ske under en övergångsperiod. Du kan läsa mer om detta längre ner.

Det är dock tillåtet att göra en frivillig anmälan även för produkter där anmälan om giftinformation inte är ett explicit krav. Följaktligen så får även produkter som inte omfattas av Bilaga VIII ha UFI-koder. Oavsett är det viktigaste kriteriet för att ange en UFI-kod på sin kemiska produkt att uppgifter om giftinformation lämnats via ECHA Submission portal.

När ska jag börja med UFI-koden?

Bilaga VIII blir bindande för produkter avsedda för konsumenter och yrkesmässiga användare 2021-01-01. Vid det datumet går vi in i övergångsperioden under vilken uppgifter om giftinformation för kemiska produkter ska fasas in via ECHA Submission portal. Under övergångsperioden ska vi gå från att lämna uppgifter om giftinformation enligt nuvarande nationella förfaranden till att anmälan istället sker enligt ett harmoniserat förfarande via ECHA Submission portal. Det är när produktens giftinformation har lämnats via ECHA Submission portal som UFI-koden (som ingår i uppgiftsinlämningen) blir en märkningsuppgift.

Övergångsperioden är slut 2025-01-01, och då ska alla produkter som omfattas av Bilaga VIII ha en UFI-kod och en giltig anmälan om giftinformation via ECHA Submission portal.

Övergångsperioden

Huvudkriteriet för att få använda UFI-koder är att uppgifter om giftinformation har lämnats via ECHA Submission portal. Under övergångsperioden ska UFI-koden och det nya förfarandet för inlämning av giftinformation fasas in successivt enligt följande:

Produkter som är nya på marknaden

För produkter avsedda för konsumenter och yrkesmässiga användare som släpps ut på marknaden för första gången före 2021-01-01 kan uppgifter om giftinformation lämnas enligt nationella regler. Då behöver du inte ha någon UFI-kod på produkten.

Produkter för konsumenter och yrkesmässiga användare som släpps ut på marknaden för första gången efter 2021-01-01 måste uppfylla Bilaga VIII direkt (om de omfattas av bilagan). Då måste produkterna förses med en UFI-kod och uppgifter om giftinformation (där UFI-koden ingår) ska lämnas via ECHA Submission portal. För produkter som endast är avsedda för industriellt bruk gäller istället datumet 2024-01-01. För produkter som är ämnade för mer än en användarkategori gäller det datum som infaller först.

Om uppgifter har lämnats enligt nationella regler

För konsumentprodukter och produkter för yrkesmässiga användare där uppgifter om giftinformation lämnats enligt nationellt förfarande före 2021-01-01 är inte UFI-koden ett krav förrän

  • det krävs en uppdatering av de inlämnade uppgifterna (se nedan), 
  • uppgifter om giftinformation (där UFI-koden ingår) lämnas via ECHA Submission portal,
  • som absolut senast 2025-01-01.

För produkter som endast är avsedda för industriellt bruk börjar övergångsperioden vid datumet 2024-01-01, men som senast 2025-01-01. För produkter som är ämnade för mer än en användarkategori gäller det datum som infaller först.

Uppdatering av uppgifterna under övergångsperioden 

Om en uppdatering av giftinformationen krävs efter 2021-01-01 så måste den nya inlämningen uppfylla kraven i Bilaga VIII. Då måste produkten förses med en UFI-kod och uppgifter om giftinformation (där UFI-koden ingår) ska lämnas via ECHA Submission portal. För industriprodukter gäller istället datumet 2024-01-01. För produkter som är ämnade för mer än en användarkategori gäller det datum som infaller först.

Sammanfattningsvis för övergångsperioden

Sammanfattningsvis gäller att uppgifter om giftinformation som lämnas in (oavsett anledning) efter 2021-01-01 ska lämnas in via ECHA Submission portal enligt förfarandet i Bilaga VIII. Produkten måste i samband med det också förses med UFI-kod.

Ytterligare information

Den som vill förkovra sig ännu mer rekommenderas att läsa vår huvudartikel om Bilaga VIII och de nya reglerna kring giftinformation för kemiska produkter. 

Vi kan hjälpa dig till skapa rutiner kring UFI-koder och bättre förstå ditt ansvar när det kommer till giftinformation. Från första genomgång av ert nuläge till komplett anmälan.

Läs mer

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp