Aktuella ATP - KemRisk Info | KemRisk info

Här nedan listar vi löpande de ATP som är aktuella men ännu ej bindande.

Det innebär att de befinner sig i en övergångsperiod där de trätt i kraft och får börja tillämpas. Övergångsperioden för aktuella ATP varar typiskt 18 månader och tanken är ge berörda parter tid att sälja slut på och/eller märka om befintliga lager.

Se vidare vår artikel om ”Harmoniserad klassificering och ATP” för mer information.

ATP 12 (bindande från och med 2020-10-17)

Anpassar CLP-förordningen till GHS, FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. Nya faroklassificeringar tillkommer och befintliga förändras, några skyddsangivelser förändras i sin exakta ordalydelse vilket kan påverka märkningsuppgifter och SDB. Framför allt brandfarliga produkter påverkas. Gränsvärden för förteckning i SDB ändras eller läggs till för vissa klassificeringar och farokategorier. 
Läs mer.

ATP 14 (bindande från och med 2021-10-01)

Nya harmoniserade klassificeringar tillkommer och befintliga ändras. ATP 14 påverkar SDB och märkning där berörda ämnen ingår.

Genom ATP 14 får titandioxid en harmoniserad klassificering som misstänkt cancerframkallande. Klassificeringen gäller endast då ämnet förekommer i pulver som innehåller ≥ 1% respirabla titandioxidpartiklar, det vill säga partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm, men det kan också tillkomma kompletterande farokoder i märkningen för fasta och vätskeformiga produkter där titandioxid ingår.

Även ämnet kobolt påverkas av ATP 14, där harmoniserande klassificeringar för cancerogenitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet. De nya harmoniserade klassificeringarna för kobolt kan göra att produkter där ämnet ingår kommer att omfattas av tillståndskrav enligt Förordning (2008:245).
Läs mer.

KemRisk är experter på kemikalieinformation. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du hålla koll på framtida publiceringar från kemrisk.se/info?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev idag.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp