=

Välkommen till världen ATP 12

Den 17:e april 2019 träder den tolfte tekniska anpassningen till CLP (ATP 12) i kraft. ATP 12 får alltså appliceras från och med 2019-04-17, och blir bindande från och med 2020-10-17.

ATP 12 innebär att vissa punkter i CLP-förordningen anpassas efter GHS, FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. I ATP 12 införs ett par helt ny faroklassificeringar:

  • Okänsliggjorda explosiva ämnen (H206, H207 och H208)
  • Pyrofor gas (H232)

Ytterligare förändringar som är värda att nämna är:

  • ett par förändringar i allmänna gränsvärden för beaktande och förteckning i SDB
  • ändrade märkningsuppgifter för kemiskt instabila gaser
  • förändrade/förtydligade definitioner för flera faroklassificeringar

Andra ATP:er utöver ATP 12 som är aktuella i skrivande stund:

  • ATP 11 (bindande från och med 2019-12-01)

ATP 11 innehåller harmoniserade översättningar av ämnesnamn till medlemsstaternas officiella språk, vilket alltså kan påverka SDB där andra ämnesnamn anges.

  • ATP 13 (bindande från och med 2020-05-01)

ATP 13 innebär harmonisering av fler ämnen, men också förändringar av redan existerande harmoniseringarar. ATP 13 påverkar SDB där berörda ämnen ingår.

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp