=
ATP 13

2020-05-01 blir förändringarna i ATP 13 (Förordning (EU) 2018/1480) bindande, och alla berörda kemiska produkter ska efterleva denna förordning. Här nedan följer ett urval av några av de ämnen som påverkas av förändringarna.

Urval av ämnen som påverkas av ATP 13

Konserveringsmedlet MIT

Genom ATP 13 införs en ny harmoniserad klassificering för konserveringsmedlet 2-metylisotiazol-3(2H)-on (MIT). Ämnet får bland annat en harmoniserad klassificering som hudsensibiliserande med specifik koncentrationsgräns på 0,0015%. Det följer att gränsvärdet 0,00015% gäller för märkning med kompletterande farokod EUH208 för ämnet. Denna harmonisering innebär att produkter där MIT ingår sannolikt får en förändrad klassificering och/eller märkning från och med 2020-05-01, alternativt ska förses med kompletterande faroinformation (EUH208 för ämnet). Du som har produkter som innehåller MIT bör alltså se över klassificering och märkning för dina produkter. Notera dock att uppgifter om ämnet som är knutna till reglerna i detergentförordningen inte förändras genom ATP 13, och ämnets namn enligt den internationella nomenklaturen för kosmetiska produkter påverkas alltså inte. Förändringen påverkar endast de uppgifter som härrör ur kemikalielagstiftningen. 

Konserveringsmedlet CMIT/MIT

Konserveringsmedlet CMIT/MIT får genom ATP 13 en förändrad harmoniserad klassificering (multiplikationsfaktorn M=100 tilldelas för både akut och kronisk fara för vattenmiljön), och ett nytt harmoniserat ämnesnamn: ‘reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)’. Eftersom ämnesnamnet förändras påverkas SDB och märkningsuppgifter för alla kemiska produkter där CMIT/MIT av någon anledning ska skrivas ut i SDB eller på etiketten. Eftersom CMIT/MIT är sensibiliserande och ofta ger upphov till märkning med kompletterande farokod EUH208 så kan alltså märkningsuppgifterna förändras från och med 2020-05-01. Notera dock att uppgifter om ämnet som är knutna till reglerna i detergentförordningen inte förändras genom ATP 13, och ämnets namn enligt den internationella nomenklaturen för kosmetiska produkter påverkas alltså inte. Förändringen påverkar endast de uppgifter som härrör ur kemikalielagstiftningen. 

Maleinsyraanhydrid

Maleinsyraanhydrid har sedan tidigare harmoniserad klassificering, men får genom ATP 13 en specifik koncentrationsgräns på 0,001% för klassificering som hudsensibiliserande. Det följer att gränsvärdet 0,0001% gäller för märkning med kompletterande farokod EUH208 för ämnet. Dessa specifika koncentrationsgränser gäller från 2020-05-01. 

Natriumhypoklorit

Den harmoniserade klassificeringen för natriumhypoklorit förändras genom att ämnet får en harmoniserad klassificering för kronisk fara för vattenmiljön, samt tilldelas multiplikationsfaktorn M=10 för akut fara för vattenmiljön. Det innebär att många produkter som innehåller natriumhypoklorit kommer att uppfylla kriterierna för klassificering för fara för vattenmiljön. Du som har produkter som innehåller natriumhypoklorit bör alltså se över klassificering och märkning för dina produkter.

Salicylsyra

Genom ATP 13 införs en ny harmoniserad klassificering för salicylsyra för bland annat reproduktionstoxicitet kategori 2. Denna harmonisering innebär att produkter där salicylsyra ingår kan få förändrad klassificering och märkning från och med 2020-05-01. Du som har produkter som innehåller salicylsyra bör alltså se över klassificering och märkning för dina produkter.

Källa: Kommissionens förordning (EU) 2018/1480

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp