=
ATP 14

Välkommen till världen ATP 14!

Den 9 mars 2020 träder den fjortonde tekniska anpassningen till CLP (ATP 14) i kraft. ATP 14 får alltså appliceras från och med 2020-03-09, och blir bindande från och med 2021-10-01.

Här kommer ett urval av de förändringar som ATP 14 medför, och som kan vara viktig information för dig som hanterar kemiska produkter.

Notera att punkterna som tas upp nedan bara är ett urval av de förändringar som införs genom ATP 14. Det är alltså inte en fullständig redogörelse av förordningens innehåll eller alla tänkbara följdverkningar.

Harmonisering av titandioxid i ATP 14

Ämnesklassificering

En viktig förändring i och med ATP 14 är att titandioxid får en harmoniserad klassificering: Cancerogenitet kategori 2: H351 (inhalation) – Misstänks kunna orsaka cancer vid inhalation. Klassificeringen avser dock endast pulverformiga produkter som innehåller ≥ 1% respirabla titandioxidpartiklar, det vill säga partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm. Klassificeringen H351 gäller alltså bara titandioxid när det förekommer med mycket liten partikelstorlek. Om partikelstorleken är större än 10 µm så är alltså inte klassificeringen aktuell. Titandioxid får indexnummer 022-006-002 och tilldelas också anmärkningar: Anm. V, W, 10, vilka också införs i och med ATP 14:

 • Anmärkning V innebär att fibrer med diameter < 3 μm och längd på > 5 μm och storleksförhållande 3:1 och partiklar med liknande egenskaper ska utvärderas för klassificering som cancerframkallande i de högre farokategorierna, och även för andra exponeringsvägar än inhalation. 
 • Anmärkning W innebär att faran med titandioxid tydliggörs genom att faran specificeras till just inandning av respirabelt damm och partiklar.
 • Anmärkning 10 specificerar att klassificeringen för cancerogenitet bara gäller för pulverformiga blandningar som innehåller ≥ 1% titandioxidpartiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm: 
  • “Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning är endast tillämplig på blandningar i form av pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar, som är i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm.”

Klassificering av blandningar

Blandningar som innehåller titandioxid påverkas också av den nya ämnesklassificeringen. Hur produkten kommer att påverkas beror på dess fysikaliska form

 • Fasta produkter som innehåller ≥ 1% titandioxid, oavsett partikeldiameter, ska märkas med EUH212, vilken också införs genom ATP 14:
  • EUH212: ’Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.’
 • För pulverformiga och vätskeformiga produkter avgörs frågan av den slutliga halten respirabel titandioxid, alltså andelen respirabla partiklar i produkten som helhet. 

Om produkten som helhet innehåller ≥ 1% titandioxidpartiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm så ska:

 • pulverformiga produkter klassificeras som H351 (inhalation) (i enlighet med Anmärkning 10)
 • vätskeformiga produkter märkas med EUH211, vilken också införs genom ATP 14:
  • EUH211: ’Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’

EUH211 och EUH212 införs därmed som kompletterande faroinformation. De kan (och ska) även förekomma i kombination med andra EUH-koder om tillämpligt, exempelvis EUH210 för produkter som inte är avsedda för konsumenter. 

Harmoniseringar kommer och går

Befintliga harmoniseringar som utgår

En intressant förändring i och med ATP 14 är att två harmoniserade klassificeringar utgår. Det gäller indexnummer 604-083-00-X och 611-159-00-6 (4,4′-sulfonylbisfenol, polymer med ammoniumklorid (NH4Cl), pentaklorfosforan och fenol respektive dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl)fenyl)azo)-5-hydroxi-3-((4-nitrofenyl)azo)naftalen-2,7-disulfonat). 

Befintliga harmoniseringar förändras

Även i denna ATP ändras några befintliga harmoniserade klassificeringar. Nämnvärda exempel är

 • kobolt – tilldelas ytterligare klassificeringar som H350 1B, H360F 1B, H341
 • fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid – klassas upp till H317 kategori 1A, vilket sänker gränsvärdet för klassificering till ≥ 0,1%
 • flera ämnen får ett harmoniserat Acute Toxicity Estimate (ATE) 

Nya harmoniseringar tillkommer 

Några ämnen får i och med APT 14 en harmoniserad klassificering, bland andra

 • pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
 • 2-methylimidazole
 • diisohexyl phthalate

Hur förbereder jag mig för ATP 14? 

ATP 14 – titandioxid

De nya reglerna för titandioxid kommer sannolikt påverka många kemiska produkter. Du som har produkter som innehåller ämnet kommer behöva se över om produkterna har korrekta märkningsuppgifter. Produkter med fast fysikalisk form ska märkas med EUH212 om halten titandioxid ≥ 1%, oavsett mängden respirabla partiklar i det rena ämnet. Om du har pulverformiga eller vätskeformiga produkter där ämnet ingår bör du (i god tid före det datum då ATP 14 blir bindande) kontakta leverantören/tillverkaren av ämnet eller produkten för att kontrollera halten respirabel titandioxid (alltså titandioxidpartiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm) i den titandioxid som ingår. Denna uppgift är nödvändig både för att säkerställa att produkten åtföljs av ett korrekt SDB, och för att produkten ska kunna märkas med relevant faroinformation. För produkter där halten respirabel titandioxid inte överstiger 1%, men titandioxid ingår och innehåller partiklar av respirabel storlek (alltså det rena ämnet uppfyller kriterierna för klassificering) så bör Avsnitt 3 i SDB uppdateras med den nya ämnesklassificeringen, oavsett produktens fysikalisk form.

Om klassificeringen på ett ämne som ingår i produkten förändras, eller produktens klassificering eller märkningsuppgifter (inbegripet kompletterande faroinformation så som EUH-koder), förändras så föranleder det också en uppdatering av de uppgifter om giftinformation som ska lämnas enligt Bilaga VIII

ATP 14 – kobolt

Om du hanterar produkter där kobolt ingår i en sådan halt att det leder till klassificering av hela produkten som cancerframkallande eller reproduktionstoxisk bör du tänka på att den berörda produkten kommer att omfattas av nationellt tillståndskrav enligt Förordning (2008:245) från och med det datum då ATP 14 blir bindande. Det är i skrivande stund oklart om kobolt i framtiden kommer att beläggas med restriktioner enligt REACH med anledning av den nya harmoniserade klassificeringen. Du kan läsa mer om begränsningar för kemiska produkter här.

Eftersom själva ämnesklassificeringen för kobolt ändras så kommer du behöva uppdatera Avsnitt 3 i ditt säkerhetsdatablad (SDB) med den nya informationen. Om halten kobolt i produkten överstiger gränsvärdet för klassificering så påverkas även Avsnitt 2 i SDB, och därmed också märkningsuppgifterna. Notera att dessa förändringar föranleder en uppdatering av de uppgifter om giftinformation som ska lämnas enligt Bilaga VIII.

Generellt

Produkter som innehåller ämnen som genom ATP 14 får en ny eller förändrad harmoniserad klassificering kan komma att påverkas av de nya reglerna. Som minst kommer Avsnitt 3 i produktens SDB att behöva uppdateras med den nya informationen. Om det berörda ämnet ingår i produkten i en halt som medför klassificering så påverkas också Avsnitt 2, och därmed märkningsuppgifterna. För några ämnen har ett harmoniserat Acute Toxicity Estimate (ATE) införts. För de berörda produkterna bör därmed också toxicitetsdatan i Avsnitt 11 i SDB uppdateras. Notera att nya eller uppdaterade uppgifter om akut toxicitet föranleder en uppdatering av de uppgifter om giftinformation som ska lämnas enligt Bilaga VIII. Likaså leder ändringar i klassificering eller märkningsuppgifter till att uppgiftsinlämningen bör uppdateras. 

Uppdateringar från kemrisk.se

KemRisk Info – direkt i din inkorg

Skicka mig:

Till topp